Обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKC EN ISO/IEC 17025:2018 “

На 01 февруари 2019 година МАКЛАБ организираше обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKC EN ISO/IEC 17025:2018 “. Со оваа обука продолжи циклусот на обуки поврзани со имплементација на новините во ISO/IEC 17025:2017. На обуката учествуваа претставници од голем број на лаборатории за тестирање и калибрација кои искажаа потреба од организирање на вакви обуки со цел лабораториите адекватно и навремено да се подготват за транзицијата во новата верзија на стандардот.

Годишно собрание на МАКЛАБ

На 09 март 2018 година МАКЛАБ го одржа редовното годишно собрание. На собранието беа присутни поголем број претставници на членките на МАКЛАБ и истите од сртана на Претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска беа запознаени со активностите на МАКЛАБ во 2017 година и со предлог програмата за работа за 2018 година. Во текот на собранието беше развиена обемна дискусија за проблемите со кои се соочуваат лабораториите и инспекциските тела во текот на својата работа

 

Обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 – кои се новините и како истите да се имплементираат “

Согласно својата програма за работа во месец февруари МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 – кои се новините и како истите да се имплементираат “. Обуката се одржа на 08 и 09 февруари во хотел Порта Скопје. Предавачи на обуката беа водечки оценувачи од Институтот за акредитација на РМ. Оваа обука предизвика голем интерес кај лабораториите бидејќи беше прва обука во Македонија на која беа презентирани најновите измени на стандардот ISO/IEC 17025:2017 и истите беа основа за квалитетна интерактивна дискусија во однос на стандардот.

Трета Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 14-16 Септември 2017 г. во хотел Силекс, Охрид се одржа Третата меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017„. На учесниците на конференцијата успешна и плодна работа им посакаа претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, директорот на ИАРМ Д-р Трпе Ристоски, претседателот на ЕУРОЛАБ г-н Алваро Силва Рибеиро и претседателот на Кролаб г-н Давор Звиздич. Конференцијата официјално беше прогласена за отворена од страна на заменик министерот за животна средина и просторно планирање, г-н Јани Макрадули.
Во текот на конференцијата беа презентирани вкупно 30 авторски трудови од кои 17 преку усни презентации и 13 со постери. Презентираните трудови беа исклучително квалитетни и истите предизвикаа голем интерес кај учесниците на конференцијата. Во рамките на конференцијата се одржа и регионална средба на националните тела за акредитација.
Третата меѓународна конференција Квалитет и компетентност 2017 беше домаќин на 97 учесници од Р. Македонија, Србија, Хрватска, Португалија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Турција и Албанија.

 

Втора Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 17-19 Септември 2015 г. во хотел Метропол, Охрид се одржа Втората меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„.На учесниците на конференцијата успешна и плодна работа им посакаа претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, директорот на ИАРМ Д-р Трпе Ристоски и претседателот на Кролаб г-н Давор Звиздич. Конференцијата официјално беше прогласена за отворена од страна на заменик министерот за животна средина и просторно планирање, г-н Стево Темелковски. Успешноста на конференцијата најмногу се отсликува во фактот дека истата беше посетена од страна на 120 учесници од Р. Македонија, Русија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Турција, Косово и Албанија.

 

Годишно собрание на МАКЛАБ

Согласно својата програма за работа, Здружението МАКЛАБ на 25 февруари 2015 година го одржа своето редовно годишно собрание. На собранието на Маклаб присуствуваше и Директорот на ИАРМ, г-н Трпе Ристоски која уште еднаш ја искажа подршката за работата на МАКЛАБ. Собранието го отвори претседателот на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ги запозна присутните со работата и активностите на МАКЛАБ во 2014 година. Притоа особено беше истакнато дека МАКЛАБ успешно ги оствари програмските задачи за 2014 година со особен акцент на организираните обуки во 2014 година и активностите за промоција на здружението на национален и интернационален план. Исто така во 2014 година беше продолжена активната соработка со ЕУРОЛАБ.

 

Дводневна обука на тема: „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

На 3 и 4 Декември 2014 во организација на МАКЛАБ се одржа обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“. Обуката предизвика големо внимание кај лабораториите во Република Македонија особено поради фактот за важноста на интерните проверки при секој циклус на акредитација. Предавачи на обуката беа претставници од Институтот за Акредитација на Република Македонија. Во текот на обуката слушателите имаа можност да се стекнат со знаења кои ќе им овозможат самостојно или во тим да спроведат интерна проверка, вклучувајќи идентификација на неусогласености, превземање на корективни мерки и идентификација на системските можности за подобрување.

 

Дводневна обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17020:2012 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски Тела – МАКЛАБ на 16 и 17 декември 2014 година во Хотел ВИП Скопје организираше дводневна обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN/ISO 17020:2012 и МКС EN/ISO/IEC 19011: 2012“. Обуката првенствено беше наменета за идните интерни проверувачи од инспекциските тела кои се акредитирани по стандардот МКС EN/ISO 17020:2012 или планираат да се акредитираат, за постоечките интерни проверувачи кои сакаат дополнително да го унапредат своето знаење, но и сите оние кои сакаат подетално да се запознаат со барањата на стандардот МКС EN/ISO 17020:2012 и со процесот на интерна проверка.
Покажаниот голем интерес за оваа обука е најзначаен показател за потребата од организирање на ваков тип на обуки и работилници со цел подигање на нивото на компетентност на лабораториите и инспекциските тела.

 

Учество на Конгресот на хемичари и технолози на РМ

Во период од 08 до 11 Октомври, МАКЛАБ учествуваше на Конгресот на хемичари и технолози на РМ, кој се одржа во Хотел Метропол Охрид.
Овој научен собир беше искористен како уште една одлична можност за промоција на Здружението помеѓу научната јавност во Република Македонија.

 

Еднодневна обука на тема „ Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории и пресметка и примена на мерната неодреденост “

На 07.07.2015 година во хотел Континентал МАКЛАБ организираше обука на тема „Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории и пресметка и примена на мерната неодреденост “. Како предавачи на обуката беа ангажирани експерти oд Институтот за акредитација на Република Македонија и од Бирото за метрологија. Оваа обука предизвика огромен интерес помеѓу македонските лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории. Со тоа уште еднаш се потврди потребата од константно надоградување на знаењата од областа на имплементација на системите за квалитет особено во делот за верификација и валидација на методите кој е од исклучителна важност за ефективни и компетентни тестирања и калибрации.