MАКЛАБ

Македонско здружение на лаборатории и инспекциски тела

За здружението

Македонското здружение на лаборатотии МАКЛАБ е формирано во 2011 година како резултат на потребата од здружување на лабораториите во Р.Македонија со цел застапување на нивните заедничките интереси и промовирање и унапредување на нивната меѓусебна соработка. МАКЛАБ е невладино и непрофитно здружение кое своето дејствување го базира врзоснова на принципите, целите и задачите искажани во Статутот на здружението.

Членство

Членството во Здруженито МАКЛАБ го сочинуваат лаборатории за тестирање, анализи и калибрација од најразлични области како:


- Заштита на животната средина и заштита при работа

- Заштита од јонизирачко зрачење

- Прехрамбена индустрија

- Експлоатација на руди

- Центри за јавно здравје во РМ

- Медицински лаборатории

- Фармацевтска индустрија

- Испитување на градежни материјали и др.


Согласно Статутот на здружението МАКЛАБ членството може да биде колективно или индивидуално.


Членки на здружението може да бидат:

- Лаборатории регистрирани како правни субјекти во Р.Македонија

- Лаборатории како дел од регистрирани правни субјекти во Р.Македонија

- Други правни лица регистрирани во Р.Македонија

- Секој полнолетен граѓанин, државјанин на Р.Македонија

Цели и програма

Компетентноста на лабораториите за МАКЛАБ е од исклучителна важност во насока на обезбедување на квалитетни лабораториски услуги од различни области, со цел развој и подигање на стандардите и квалитетот на севкупното живеење. Здружението МАКЛАБ своето делување го насочува кон остварување на следните цели:

НАСТАНИ

НАСТАНИ И СЛУЧУВАЊА

На 09 март 2018 година МАКЛАБ го одржа редовното годишно собрание. На собранието беа присутни поголем број претставници на членките на МАКЛАБ и истите од сртана на Претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска беа запознаени со активностите на МАКЛАБ во 2017 година и со предлог програмата за работа за 2018 ...
Read More
Согласно својата програма за работа во месец февруари МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 - кои се новините и како истите да се имплементираат “. Обуката се одржа на 08 и 09 февруари во хотел Порта Скопје. Предавачи на обуката беа водечки оценувачи од Институтот за ...
Read More
Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 14-16 Септември 2017 г. во хотел Силекс, Охрид се одржа Третата меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017„. На учесниците на конференцијата успешна и плодна работа им посакаа претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, директорот на ИАРМ Д-р Трпе Ристоски, претседателот на ЕУРОЛАБ г-н ...
Read More
Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 17-19 Септември 2015 г. во хотел Метропол, Охрид се одржа Втората меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„.На учесниците на конференцијата успешна и плодна работа им посакаа претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, директорот на ИАРМ Д-р Трпе Ристоски и претседателот на Кролаб г-н ...
Read More
Согласно својата програма за работа, Здружението МАКЛАБ на 25 февруари 2015 година го одржа своето редовно годишно собрание. На собранието на Маклаб присуствуваше и Директорот на ИАРМ, г-н Трпе Ристоски која уште еднаш ја искажа подршката за работата на МАКЛАБ. Собранието го отвори претседателот на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ...
Read More

Следете не на социјални мрежи: