Од 03-05 октомври 2019 се одржа Четвртата Меѓународна конференција “Квалитет и компетентност 2019“ во организација на МАКЛАБ. Вo текот на конференциските денови беа презентирани вкупно 21 труд од кои 16 преку усни презентации и 5 постерски презентации. Конференција беше организирана со цел промоција на квалитетот како имиџ на лабораториите и инспекциските тела. Во текот на конференцијата беа презентирани квалитетни достигнувања и испитувања на лабораториите од Република Северна Македонија и од регионот преку вкупно 21 труд од кои 16 усни презентации и 5 постерски презентации. Во рамките на конференцијата се одржа и панел дискусија на тема: “Транзиција во новиот стандард MKC EN ISO 17025:2018“.
На конференцијата присуствуваа претставници од голем број лаборатории, тела за акредитација, национални и европски здруженија на лаборатории за испитување и калибрација од Македонија, Хрватска, Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Германија, Чешка, Словачка и други.

Галерија 1
Галерија 2