На 24 и 25 јуни 2019 како продолжение на обуката одржана во месец април, Маклаб организираше обука на тема “ Интерни проверувачи за лаборатории за тестирање и калибрација согласно ISO/IEC 17025:2017. Обуката предизвика голем интерес кај лабораториите за тестирање и калибрација. На учесниците на обуката им беше овозможено интерактивно да учествуваат на обуката и преку директна комуникација со предавачите, примери и вежби имаа можност да го надградат своето знаење поврзано со новите барања на ISO/IEC 17025:2017.