На 01 февруари 2019 година МАКЛАБ организираше обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKC EN ISO/IEC 17025:2018 “. Со оваа обука продолжи циклусот на обуки поврзани со имплементација на новините во ISO/IEC 17025:2017. На обуката учествуваа претставници од голем број на лаборатории за тестирање и калибрација кои искажаа потреба од организирање на вакви обуки со цел лабораториите адекватно и навремено да се подготват за транзицијата во новата верзија на стандардот.