Во месец април 2019 МАКЛАБ организираше обука на тема “Како да се спроведе транзиција од ISO/IEC 17025:2005 во ISO/IEC 17025:2017 низ практични примери “. Предавачи на оваа обука беа експерти за имплементација на системи за квалитет од Република Србија и истата беше со голем интерес проследена од учесниците на обуката. Оваа обука беше дел од циклусот обуки во насока на поддршка на лабораториите за тестирање и калибрација за успешно имплементирање на барањата согласно новиот 17025.