На 24 и 25 Април 2014 год., Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема “Подготовка за акредитација на лаборатории по стандардот МКС EN ИСО/ИЕЦ 17025:2006.

Предавачи на обуката беа г-н Трпе Ристовски – Директор на ИАРМ, г-н Драган Велевски – Рководител на одделението за акредитација на лаборатории за тестирање и ѓ-а Анита Талаја борота – Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање.
Обуката како и досега беше организирана по принципот на тренинг курс при што учсниците преку предавања, вежби и размена на искуства стекнаа нови и ги унапредија своите дотогашни познавања поврзани за стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006.

На оваа обука земаа ушество 23 учсници од лабораториите за тестирање и калибрација од повеќе области што е доволен показател за потребата од организацијата на ваков вид на обуки.
Позитивната евалуација на обуката од страна на учесниците претставува поттик за МАКЛАБ во насока на остварување на своите стратеши цели а тоа е унапредување на копетентноста и квалитетот на лабораториите и и нспекциските тела во РМ.