Учество на меѓународната конференција „КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛАБОРАТОРИИ 2013„ Опатија, Република Хрватска

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во насока на промовирање на работата на здружението во регионот и пошироко учествуваше на Деветтата меѓународна конференција „Компетентност на лаборатории 2013„ која се одржа во Опатија, Република Хрватска од 6-9 ноември 2013 година. Во рамките на оваа конференција беше одржана и работилница наменета за регионалните здруженија на телата за оцена на сообразност на која присуствуваа претставници од национални здруженија, министерства и тела за акредитација од регионот. На оваа работилница, на која на покана на г-н Дејвид Норис, водител на проектот „Инфраструктурата за квалитет во земјите од Западен Балкан и Турција„ , претседателот на МАКЛАБ, м-р Магдалена Трајковска Трпевска одржа презентација со која го промовираше здружението пред присутните од земјите од регионот. Исто така на работилницата беа разгледувани и можности за формирање на регионална асоцијација на национални здруженија на тела за оцена на сообразноста која беше подржана од страна на присутните.

Обука за Примена на меѓународниот стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ, согласно својата програма за работа во 2013, организираше дводневна обука за примена на меѓународниот стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Обуката се одржа на 4-ти и 5-ти Јули 2013 година во просториите на ИАРМ. Обуката ја посетуваа слушатели од голем број на лаборатории од различни области. Во текот на обуката слушателите преку интерактивна дискусија со предавачите имаа можност да ги надградат своите знаења во однос на стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Исто така составен дел на обуката беа и вежбите поврзани со реални ситуациии при имплементција на MKC EN ISO/IEC 17025:2006 кои значително им помогнаа на слушателите при разрешување на нивните дилеми и прашања во однос на овој стандард.

Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„

Меѓународната конференција “Квалитет и компетентност 2013“ во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ и Институтот за акредитација на Република Македонија се одржа од 13-15 јуни 2013 година, во хотел Метропол во Охрид. Оваа конференција се организираше со цел развој и унапредување на квалитетот и компетентноста на лабораториите и инспекциските тела во Република Македонија преку презентирање на сопствените искуства и разменување на искуства со лабораториите, инспекциските тела и институциите за квалитет од регионот и пошироко.
Конференцијата „Квалитет и компетентност 2013“ започна со свечениот коктел за добредојде на 13 јуни 2013 година. На свечениот коктел присутните беа поздравени од страна на претседателот на МАКЛАБ, м-р Магдалена Трајковска Трпевска, и директорот на ИАРМ, д-р Трпе Ристоски кои притоа го истакнаа значењето на конференцијата како можност за разменување на искуства и идеи во насока на унапредување на квалитетот и компетентноста во сите аспекти.

 

 

 

 

Работниот дел на конференцијата “КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„ започна на 14 јуни 2013.
Во име на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ, конференцијата за отворена ја прогласи претседателката на МАКЛАБ, м-р Магдалена Трајковска Трпевска.

 

 

 

 

Во своето обраќање до учесниците , претседателката на МАКЛАБ ги истакна целите на конференцијата и тоа:
– Развивање и потик на можности за соработка меѓу лаборатории и инспекциски тела на национално и интернационално ниво
– Истакнување на потребата од континуирано задоволување на техничките и организационите барања на системите за квалитет со кои се изразува компетентноста на лабораториите
– овозможување на корисни стручни предавања од страна на компетентни автори.
Исто така беше истакнато дека оваа конференција претставува одлична можност за дружење помеѓу учесниците со цел размена на искуства и акцептирање на нови информации за квалитетот и компетентноста.

 

 

 

 

Поздравно обраќање на отварањето на конференцијата “КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„ имаше и заменик министерот за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, г-н Стево Темелковски. На отварањето на конференцијата “КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„ свое обраќање имаа и г-н Јири Собола, претседател на Европската федерација на национални асоцијации на лаборатории ЕУРОЛАБ, г-н Борче Размоски – претседател на советот на ИАРМ, г-ѓа Штефица Церјан Стефановиќ-претседател на КРОЛАБ , г-н Ранко Николиќ – директор на акредитацикото тело на Црна Гора и г-ѓа Јасна Стојановиќ – директор на акредитациското тело на Србија.
На конференцијата “Квалитет и компетентност 2013“ учествуваа повеќе од 90 учесници кои во текот на конференцијата го искажаа својот заеднички интерес за тематските целини на конференцијата и споделувањето на индивидуалните искуства за заедничките теми и проблеми. Особено радува фактот што на оваа прва конференција во Македонија посветена на квалитетот и компетентноста имавше голем број учесници како од Р. Македонија, така и од Србија, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Турција и секако претседателот на ЕУРОЛАБ, г-н Јири Собола кој доаѓа од Чешка.

 

 

 

 

 

Учесниците на конференцијата покажаа голем интерес во текот на работните сесии на конференцијата вклучително и во текот на регионалната средба на националните тела за акредитација. Елаборираните теми во секоја од тематските целини предизвикуваа исклучително интересни прашања и дискусии кои дополнително придонесоа за ефективноста на конференцијата.

 

 

 

 

Исто така во рамките на конференцијата беше организирана туристичка прошетка низ Охридското езеро со брод и посета на Охрид со која на учесниците на конференцијата им беше овозможено да се запознаат и да уживаат во природните убавини на Охридското езеро и Охрид.
Со организацијата на оваа конференција, МАКЛАБ заедно со ИАРМ, како нејзини организатори значително допринесоа кон промовирањето на квалитетот како значаен фактор за развој на економијата. МАКЛАБ како здружение на лаборатории и инспекциски тела, преку организација на ваков тип на стручни средби отворени за целокупната јавност, има за цел да ја истакне вистинската улога на лабораториите и инспекциските тела на домашниот и светскиот пазар на услуги и производи.

Здружението МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година

На 22.04.2013 година МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година. Извештајот за работата на МАКЛАБ за 2012 година и Програмата за работа за 2013 година беа презентирани од страна на Претседателот М-р Магдалена Трајковска Трпевска и истите беа усвоени од страна на Собранието. Исто така претставниците на членките на МАКЛАБ беа запознаени со активностиоте кои се превземаат за организација на Меѓународната конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013“.

МАКЛАБ стана членка на Европската Федерација на Националните Асоцијации на Лаборатории ЕУРОЛАБ

Како резултат на повеќемесечната интензивна комуникација со Секретаријатот на ЕУРОЛАБ,  Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во месец Април 2013 година доби покана да стане член на Европската Федерација на Националните Асоцијации на Лаборатории.

Приемот на МАКЛАБ во ЕУРОЛАБ беше направен во рамките на Генералното собрание на ЕУРОЛАБ што се одржа од 8-ми до 10-ти Април во Вурден, Холандија. На барање на  Претседателот на ЕУРОЛАБ,  г-н Јири Собола, претседателот на МАКЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска се обрати пред собранието на ЕУРОЛА при што го презентираше Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ и неговата улога во здружувањето на лабораториите во република Македонија. Во оваа свечена прилика претседателот на ЕУРОЛАБ официјално го потпиша сертификатот за прием на МАКЛАБ во Европското семејство на Национални асоцијации на лаборатории.

Членството на МАКЛАБ во ЕУРОЛАБ е од исклучително значење за македонските лаборатории и нивниот настап на европскиот пазар, но и генерално за Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија.

МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема “Одредување на мерна несигурност“

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема „Одредување на мерна несигурност“. Обуката се одржа во просториите на Тренинг центарот на ИАРМ на 10 декември 2012. Обуката беше организирана со цел на заинтересираните лаборатории и инспекциски тела да им овозможиме да се запознаат со одредувањето мерна несигурност. Обуката беше организирана по принципот на тренинг курс при што учесниците преку предавањата, практичните вежби и размената на искуства стекнаа нови и ги унапредија своите дотогашни познавања поврзани со мерната несигурност

Предавач на обуката беше м-р Јелена Бебиќ која има повеќегодишно искуство во оддржување тренинзи, меѓу кои има оддржано 13 тренинзи на тема „Принципи и употреба на метерологијата во хемијата“ , потоа тренинг курс на тема „Мерна несигурност“ во Директоратот за мери и драгоцени метали како и тренинг курс на тема „ Мерна несигурност“, со посебен акцент на обработка на статички податоци, пресметки на мерна несигурност и методи за валидација кај лаборатории за калибрирање, во Српската агенција за заштита на природата, при Министерството за животна средина.

На оваа обука земаа учество учесници од повеќе акредитирани лаборатории и инспекциски тела од различни области што само уште еднаш ни потврди дека ваков тип на обуки се навистина потребни.

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17020:2006 и запознавање со измените во стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:201.

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17020:2006 и запознaвање со измените во стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:2012“. Обуката се одржа во просториите на Тренинг центарот на ИАРМ на 30 и 31 октомври 2012. Обуката беше организирана со цел на заинтересираните инспекциски тела да им овозможиме поблиску да се запознаат со стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 и измените кои се донесени во стандардот. Обуката беше организирана по принципот на тренинг курс при што учесниците преку предавањата, практичните вежби и размената на искуства стекнаа нови и ги унапредија своите дотогашни познавања поврзани со сите точки во овој стандард и измените кои се досени во стандардот.

Предавачи на обуката беа г-н Трпе Ристовски -директор на ИАРМ, г-н Дејан Стојковски- Раководител на одделението за акредитација на инспекциски тела и г-дин Теодор Шутаров – координатор за акредитација на испекциски тела како најкомпетентни во однос на презентирање на барањата на стандардот 17020.

На оваа обука земаа учество ученици од повеќе акредитирани инспекциски тела од различни области, како и и компании кои допрва сакаат да се акредитираат што само уште еднаш ни потврди дека ваков тип на обуки се навистина потребни.

МАКЛАБ учесник на конференцијата „Компетентност на лабораториите“

Претставници на Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ присуствуваа на конференцијата на тема „Компетентност на лабораториите“ која се оддржа од 10 до 13 Октомври во Шибеник, Хрватска.
Оваа конференција беше во организација на Хрватското здружение на лаборатории Кролаб, со кое МАКЛАБ има потпишано Меморандум за соработка.

На оваа конференција земаа учество претставници на лаборатории од Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, а беше присутен и претставникот на Европското здружение на лаборатории, Eurolab, г-дин Јири Собола, со кој претседателката на МАКЛАБ, г-ѓа Магдалена Трајковска Трпевска, оствари средба и разговараше за идна соработка, односно приклучување на МАКЛАБ во здружението Eurolab.

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација„

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација„. Обуката се одржа вопросториите на Тренинг центарот на ИАРМ на 04 и 05 јули 2012. Обуката беше организирана со цел на заинтересираните лаборатории да им овозможиме поблиску да се запознаат со стандардот МКС ENISO/IEC 17025:2006 и неговата примена во лабораториите за тестирање и калибрација. Обуката беше организирана по принципот на тренинг курс при што учесниците преку предавањата, практичните вежби и размената на искуства стекнаа нови и ги унапредија своите дотогашни познавања поврзани со:

– менаџментските барања согласно точка 4 од стандардот и
– техничките барања согласно точка 5 од стандардот.

Предавачи на обуката беа г-н Трпе Ристовски -директор на ИАРМ, г-н Драган Велевски – Раководител на одделението за акредитација на лаборатории за калибрација, г-ѓа Анита Талаја Борота – Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање иг-н Владимир Јаневски – Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација како најкомпетентни во однос на презентирање на барањата на стандардот 17025.

На оваа обука земаа учество ученици од лаборатории за тестирање и калибрација од повеќе области што е врвен показател за интересот во однос на ваков тип на обуки. Учесниците на обуката се здобија со сертификати за успешно учество на оваа обука.

Одбележување на денот на акредитација

На покана на Иститутот за акредитација на Република Македонија, Здружението МАКЛАБ се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на акредитација. Свеченоста се одржа на 12.06.2012 во хотел Александар Палас.Претседателот на МАКЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска пред присутните претставници на Владата на Република Македонија, Министерството за економија, претставници на ИАРМ делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, претседавачот на Комитетот за мултилатерални договори на Европската организација за акредитација (ЕА-МАC), претставници на Акредитациското тело на Србија, соработници и претставници на телата за оцена на сообразност и новинари го поздрави потпишувањето на договорот за взаемно признавање на резултатите од акредитациите помеѓу ИАРМ и Европската организација за акредитација. Притоа ја истакна улогата на МАКЛАБ како партнер на ИАРМ во насока на промовирање на акредитацијата во Република Македонија како показател на квалитетот и компетентноста на македонските лаборатории и како предуслов за рамноправен настап на европските и светските пазари со останатите европски лаборатории.