Согласно предвидената програма за работа во 2014 година, Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема“”Управување со документација и компетентност на персоналот во медицински лаборатории согласно
МКС EN ISO 15189:2013 и Национални барања за акредитација на медицински лаборатории“

Обуката предизвика голем интерес кај медицинските лаборатории во состав на Клиничките центри во Скопје, Битола и Штип, како и кај лабораториите во состав на приватните клиники.

Предавачи на обуката беа г-н Трпе Ристовски – Директор на ИАРМ, ѓ-а Анита Талаја Борота – Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање и Лирим Исахи – претставник на Министерството за здравсто на РМ.
Позитивната евалуација на обуката од страна на учесниците претставува потврда за подршката која здружението ја дава во процесот на акредитацијата на медицинските лаборатории во РМ.