На 22.04.2013 година МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година. Извештајот за работата на МАКЛАБ за 2012 година и Програмата за работа за 2013 година беа презентирани од страна на Претседателот М-р Магдалена Трајковска Трпевска и истите беа усвоени од страна на Собранието. Исто така претставниците на членките на МАКЛАБ беа запознаени со активностиоте кои се превземаат за организација на Меѓународната конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013“.