На 07.07.2015 година во хотел Континентал МАКЛАБ организираше обука на тема „Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории и пресметка и примена на мерната неодреденост “. Како предавачи на обуката беа ангажирани експерти oд Институтот за акредитација на Република Македонија и од Бирото за метрологија. Оваа обука предизвика огромен интерес помеѓу македонските лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории. Со тоа уште еднаш се потврди потребата од константно надоградување на знаењата од областа на имплементација на системите за квалитет особено во делот за верификација и валидација на методите кој е од исклучителна важност за ефективни и компетентни тестирања и калибрации.

 

Напишете коментар