На 3 и 4 Декември 2014 во организација на МАКЛАБ се одржа обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“. Обуката предизвика големо внимание кај лабораториите во Република Македонија особено поради фактот за важноста на интерните проверки при секој циклус на акредитација. Предавачи на обуката беа претставници од Институтот за Акредитација на Република Македонија. Во текот на обуката слушателите имаа можност да се стекнат со знаења кои ќе им овозможат самостојно или во тим да спроведат интерна проверка, вклучувајќи идентификација на неусогласености, превземање на корективни мерки и идентификација на системските можности за подобрување.

 

Напишете коментар