На 12 февруари 2014 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ го одржа своето редовно годишно собрание за 2014 година. Во присуство на претставниците на членките на МАКЛАБ и претставници од ИАРМ, Претседателот М-р Магдалена Трајковска Трпевска ги презентираше активностите на Маклаб во 2013 година кои беа оценети како исклучително успешни од страна на присутните. Исто така беа презентирани и усвоени програмата за работа за 2014 година и планот за реализација на предвидените активности во 2014 година.