Во 2019 година продолжи соработката со Хрватското здружение на лаборатории КРОЛАБ. Во ноември 2019 претседателката на МАКЛАБ како член на програмскиот одбор учествуваше на меѓународната конференција „Компетентност на лаборатории 2019„ во организација на КРОЛАб која се одржа во Цавтат. Во рамките на обраќањето пред присутните беше презентирана работата на МАКЛАБ и плодната соработка помеѓу двете национални здруженија на лаборатории.